jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 17 listopada 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Burmistrz Gminy  Miejska Górka  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dniu 16.11.2023 r. złożył do Wojewody Wielkopolskiego   wniosek na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina  Miejska Górka  planuje w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 udział 5  rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem i  orzeczeniem  o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równorzędnym, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Całkowita wnioskowana kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi  25 200,00zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wniosek oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną przez Wojewodę.

Należy nadmienić, że do realizatorem  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 na terenie naszej gminy  jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.