jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Informacje dla osób Głuchych

 

Gmina Miejska Górka położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim.

Budynek Urzędu Miejskiego znajduje się w Miejskiej Górce przy ul. Rynek 33.

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele Urzędu stoi Burmistrz.

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zajmuje się:

 • realizacją budżetu gminy,
 • obsługą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, kadrami i płacami,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów, rolnictwem,
 • sprawami związanymi z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, mieniem komunalnym,
 • sprawami z zakresu inwestycji między innymi: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: między innymi: naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury, sportu i zdrowia
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • zarządzeniem kryzysowym,
 • ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem,
 • prowadzeniem spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego. 

  Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim w Miejskiej Górce:

  ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
  tel.: 65 54 74 507
  e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

W jakich godzinach pracujemy:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.            

Ważne informacje architektoniczne:

 • do budynku prowadzą 3 wejścia. Pierwsze - główne od ul. Rynek 33, drugie - od ul. Adama Mickiewicza oraz od ul. Plac 700-lecia
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą poruszać się po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy.
 • przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka,
 • przynieść pismo do sekretariatu Urzędu. 
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: urzad@miejska-gorka.pl
 • wysłać faks pod numer 65 54 74 421,
 • zadzwonić pod numer 65 54 74 507

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.)

W Urzędzie dostępna jest  usługa tłumacza języka migowego – online.

Klikając w ikonę symbolu migających dłoni lub logo firmy Migam znajdujących się na stronie Urzędu, mogą Państwo rozpocząć rozmowę. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia video na komputerze/tablecie/telefonie. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie. Minimalne warunki techniczne: każde urządzenie typu komputer/tablet/telefon z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną aktualną  przeglądarką : Chrome, Firefox, Opera, Safari i MS Edge.

Uwaga! Koszty usługi z wyłączeniem kosztów połączenia ponosi Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać również podczas wizyty w urzędzie.