Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na powierzone jej przez Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec alkoholu. Gminna komisja powoływana jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta obowiązkowo w każdej gminie. „W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (art. 41 ust. 4). 

Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Miejskiej Górce działa w następującym składzie:

                        Janina Wolska  -  Pełnomocnik Burmistrza d/s realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Członkowie komisji:

Elżbieta Barabasz

Wanda Dygudaj

Bożena Gubańska

Artur Jankowski

  Mirosława Olszak

Adres siedziby komisji 

63-910 Miejska Górka

ul. Kobylińska 33, parter

Tel.: 723 115 113

e-mail: gkpirpa@op.pl

 

      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotyka się w każdy
2-gi poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

 Ustawowe zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

  • Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów (art. 41 ust. 3).
  • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3).
  • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba  zezwoleń na  sprzedaż i lokalizacja miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) (art. 18 ust. 3a).
  • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 18 ust. 8).
  • Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulacje prawne związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego

                            Zgodnie z art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozpad życia rodzinnego,

-demoralizację małoletnich,

-uchylają się od zaspokajania potrzeb rodziny,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego. Muszą temu towarzyszyć także  określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

Zatem tylko taki sposób życia osoby odmawiającej leczenia odwykowego wymaga interwencji władzy publicznej, który zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz prawom i wolności innych osób.

 

Zadania komisji w ramach działań wynikających z zobowiązania do leczenia odwykowego

  • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy. Należy zaznaczyć, że każdy może złożyć zawiadomienie rozpoczynające procedurę,
  • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności  zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych nie posiada instrumentów prawnych do zobowiązania osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie, aby przyszła na spotkanie. Może jedynie zaprosić taką osobę na rozmowę. Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie zmotywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do rozpoczęcia leczenia i zmiany swojej postawy jest niezwykle istotne;
  • skierowanie na badanie,  jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolne poddanie się leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie potwierdzają, że kontynuowanie postępowania jest uzasadnione, to wskazane jest skierowanie jej na badanie przez biegłych (psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy);
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (art. 26 ust. 3 ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu (o ile do takiej rozmowy doszło), inne informacje w sprawie.
  • złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy).

 Ważne zagadnienia dotyczące instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego

Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym (art. 26 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Oznacza to, że w przeciwieństwie do postępowania procesowego, nie występują w nim przeciwstawne sobie strony, lecz uczestnicy, których udział w sprawie uzależniony jest od faktu, że mają one interes prawny w sposobie rozstrzygnięcia sprawy. O uzyskaniu statusu uczestnika orzeka sąd w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Przymus, polegający na doprowadzeniu przez policję, można zastosować (zgodnie z zapisami ustawy) na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych, o ile odbywa się ono na zlecenie sądu, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakładu.

Wzór wniosku o leczenie odwykowe - do pobrania na dole strony

                                                                 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Można także uzyskać informację i skonsultować się z instytucją pomocową jaką jest:   

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz przemocy 

czynny w każdy piątek od godz. 17.00-20.00 

przy ulicy Kobylińskiej 33 (parter) -  siedziba komisji

63-910 Miejska Górka

tel.: 723 115 113

 

       Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:

 ● motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;

 ● motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;

 ● udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);

 ● rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

● inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

 ● gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.   

 

W związku z sytuacją epidemii koronawirusa wszystkie niezbędne informacje udzielane są telefonicznie lub w formie teleporady.

Dotyczy to Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego w Miejskiej Górce do odwołania.

Informacje pod nr telefonu: 723 115 113 lub e-mail: gkpirpa@op.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ INNYCH INSTYTUCJI POMOCOWYCH DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM,

NARKOTYKOWYM ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

 NA TERENIE GMINY MIEJSKA GÓRKA

Poradnia Zdrowia Psychicznego  TERAPIA w Miejskiej Górce

ul.Jana Pawła II/3

Poradnia Leczenia Uzależnień w Miejskiej Górce ul. Plac Janusza Korczaka 4

tel.: 668 908 900

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

tel.: 65/5474507

kom.: 607 622 833

tel.65/3225835  do kierownika OPS

 

Przychodnia Lekarska ,,SALUS" M.Z Goliński

w Miejskiej Górce ul.Jana Pawła II/3 

tel.: 65/5475373 rejestracja

kom.: 698 475 466

kom.: 602 111 920

 

Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk w Miejskiej Górce 
ul. Plac Janusza Korczaka 2

tel.: 65/5474456 w.21 rejestracja

tel.:65/5474097

kom.: 607 087 689

                                                       

  WAŻNE

Sytuacja  epidemii  sprzyja także takim objawom  jak  stres  i lęk.  Ograniczenie kontaktów społecznych, kwarantanna osób z kontaktu to także warunki sprzyjające spożyciu większej ilości alkoholu tam gdzie emocje są już na szczycie ludzkiej wytrzymałości. Jeśli tak się czujesz  to też możesz dzwonić i porozmawiać ze specjalistą w Poradni.

 

INNE WAŻNE TELEFONY I ADRESY W PROFILAKTYCE PRZEMOCY

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie

Niebieska linia,  tel. 800 12 00 02

całodobowy bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

 w poniedziałki od 18.00-22.00 -komunikacja w jęz.angielskim

we wtorki w godz. 18.00-22.00 w jęz. rosyjskim

poradnia z wykorzystaniem komunikatora Skype dla (pogotowia niebieska linia)

strona internetowa www.niebieskalinia.info oraz baza danych placówek do których mogą być kierowane osoby doświadczające przemocy