Wydział Komunalny

Ochrona środowiska

Budownictwo i planowanie przestrzenne

Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew

Geodezja, gospodarka gruntami

Rolnictwo