RODO

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych, jako administrator danych osobowych, wypełniając obowiązek określony w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

• W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejska Górka przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miejskiej Górki.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Prawo dostępu do danych osobowych,

-  Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,

-  Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

-  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,

-  Prawo do cofnięcia zgody,

-  Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

Klauzule informacyjne - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
 

Publikujemy klauzule informacyjne, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

Klauzula informacyjna (prawo o aktach stanu cywilnego) - pobierz
Klauzula informacyjna (ewidencja ludności) - pobierz
Klauzula informacyjna (dowody osobiste) - pobierz