jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Może występować brak list nieuporządkowanych i uporządkowanych.
 • Może występować brak opisów alternatywnych
 • W niektórych artykułach/plikach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej tekstu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Multimedia nadawane na żywo
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elwira Szymańska.
 • E-mail: elwira.andrzejewska@miejska-gorka.pl
 • Telefon: 65 54 74 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miejskiej Górki
 • Adres: ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
 • E-mail: urzad@miejska-gorka.pl
 • Telefon: 65 54 74 507

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 3 wejścia. Pierwsze - główne od ul. Rynek 33, drugie - od ul. Adama Mickiewicza oraz od ul. Plac 700-lecia
 • dla petentów przeznaczone jest wejście od ul. Rynek 33,
 • do części korytarza prowadzą schody (3 stopnie),
 • sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody bezpośrednio przy wejściu głównym,
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą poruszać się po korytarzu i pomieszczeniach na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Urząd Miejski w Miejskiej Górce, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonań za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.