Opublikowano 12 grudnia 2019

Zadbaj o czyste powietrze, to proste!

Kliknij, aby powiększyć plakat

Złej jakości powietrza w Polsce nie można bagatelizować. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą spalanie śmieci w naszych domach.

W celu weryfikacji jakości powietrza na budynku Urzędu Miejskiego został zamontowany czujnik monitorujący jego stan. Urządzenie w czasie rzeczywistym monitoruje temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie, a także stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog). W sezonie grzewczym jego pomiary wskazują na to, że - w naszym rejonie - występują znaczne przekroczenia norm.

Dlatego apelujemy o:

- niepalenie śmieci w piecach domowych, paleniskach i kominkach,

- stosowanie dozwolonych paliw,

- odpowiednie spalanie – niewywołujące dymu

Kiedy spalamy odpady w piecach domowych, przyczyniamy się do znacznego pogorszenia urządzeń i przewodów kominowych poprzez odkładanie się mokrej sadzy, która może doprowadzić do pożaru budynku. 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę tzw. antysmogową, zgodnie z którą zabronione jest stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak:

1. Węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z jego wykorzystaniem
2. Muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
3. Paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %
4. Węgiel kamienny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, niespełniające którykolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a)      Wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

b)      Zawartość popiołu nie więcej ni 10 %

c)      Zawartość siarki nie więcej niż o 0,8 %

5. Biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%
 

Pamiętajmy, że spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, sobie i otoczeniu.

 NIE WOLNO SPALAĆ:

- przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych

- zużytych opon i innych odpadów z gumy

- odzieży, obuwia,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

- sztucznej skóry,

- opakowań po farbach, lakierach,

- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

- liści

 CO WYTWARZAMY SPALAJĄC ODPADY?

- pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką

- tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca

- tlenek węgla – utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy

- dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,

- chlorowodór – tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny (spalając 1 kilogram odpadów PCV - butelek plastikowych, folii, itp. wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru),

- cyjanowodór – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

- dioksyny i furany – należą do najbardziej toksycznych substancji na świecie (10.000 razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu). Powodują nowotwory wątroby i płuc, mogą uszkodzić strukturę kodu genetycznego i płodu w czasie ciąży, mają działanie alergizujące.

Spalanie śmieci może stać się przyczyną bardzo poważnych i szkodliwych problemów zdrowotnych, dlatego Gmina Miejska Górka wyszła naprzeciw powstającym problemom i stworzyła możliwość dofinansowania kosztów źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (program realizowany przez Gminę Miejska Górka, dofinansowanie wynosi 2,5 tys. zł).