Opublikowano 12 kwietnia 2019

Informacja z VI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Informacja z VI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

VI sesja Rady Miejskiej odbyła się w czwartek 11 kwietnia br. Oprócz radnych uczestniczyli w niej: burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz zaproszeni goście. 

Tradycyjnie sesja rozpoczęła się od omówienia przez burmistrza wszystkich projektów uchwał. Największą uwagę skupił on na dwóch pierwszych, dotyczących włączenia Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce do miejskogóreckiego Zespołu Szkół oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach i nadania statutu. Burmistrz poinformował o przeprowadzonych spotkaniach i konsultacjach społecznych z nauczycielami tych placówek, radami rodziców, rodzicami dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz pracownikami niepedagogicznymi. „Wszystkie spotkania były spokojne, merytoryczne, bardzo szczegółowo omawiane, wydaje mi się, że uzyskaliśmy zrozumienie, a nawet akceptację na działania, które chcemy podjąć” – wyjaśniał. „Jeśli chodzi o te dwie uchwały finalizujące, nie proponowałbym podjęcia uchwał obarczonych sprzeciwem społecznym, tylko zrozumieniem dla tego typu zamierzeń”. – dodał. Kolejnym podjętym tematem była informacja dotycząca strajku nauczycieli w miejskogóreckich placówkach oraz złożenie sprawozdania z działalności międzysesyjnej, w której burmistrz przedstawił informacje dotyczące m.in.: zrealizowanych i bieżących zadań inwestycyjnych.

Po wystąpieniu burmistrza informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Policji i OSP przedstawili: Sylwester Sarbinowski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce i Przemysław Wysocki – Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Miejskiej Górce. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej złożył jego kierownik, Artur Jankowski.

Na sesji radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawie:

- włączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce,

- utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach i nadania statutu,

- uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka w obrębie wsi Zakrzewo,

- ustalenia wysokości i warunków bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejska Górka zabudowanych na cele mieszkaniowe,

- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Górka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miejska Górka,

- nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce,

- zmiany uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka

Sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.