Opublikowano 21 sierpnia 2020

XX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

Zasadniczym tematem XX Sesji, która odbyła się w czwartek, 20 sierpnia 2020 roku w hali Widowiskowo-Sportowej, było udzielenie Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się w tym roku od debaty nad  Raportem o stanie Gminy Miejska Górka. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni nie podejmując debaty nad raportem udzielili burmistrzowi wotum zaufania

Następnie zostało odczytane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium zostało poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami przez przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Golińskiego.

Gerard Wawrzynek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył opinię Komisji z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Po jednogłośnym podjęciu uchwał przewodniczący zakończył XX Sesję Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.