Opublikowano 13 listopada 2019

XIV sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XIV sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W czwartek 7 listopada br. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia burmistrza, który złożył zebranym informacje z działalności międzysesyjnej. Szczegółowo wyjaśnił czego dotyczą podejmowane właśnie przez radnych uchwały. Poinformował też o aktualnych inwestycjach, m.in.: remoncie dróg w Woszczkowie i wykonaniu drogi śladowej w Konarach, przebudowie budynku szkolnego w Konarach czy przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Gostkowie i Rozstępniewie, gdzie w ramach zadania powstanie łącznie ok. 8 km sieci.

Jedną z istotniejszych informacji była również ta, która dotyczyła podniesienia opłat gospodarki odpadami. „Jesteśmy członkami Międzygminnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do którego należy 18 gmin. Przedstawicielem danej gminy jest wójt lub burmistrz. Ja reprezentuję gminę Miejska Górka. Kwota, którą wraz z przedstawicielami innych gmin wspólnie ustaliliśmy była poprzedzona wieloma rozmowami i spotkaniami” – podkreślał burmistrz. „W tej chwili stawki obowiązywały na podstawie przetargu sprzed trzech lat. Ten rok jest ostatnim rokiem obowiązywania tej umowy i nawet gdyby nie nastąpiły zmiany ustawowe, które w tym roku zostały przez Sejm wprowadzone i będą obowiązywały od 2020 roku, to stawka musiałaby wzrosnąć. To wszystko sprawiło, że kwota 24 zł niższa być nie mogła i taką decyzję podejmowaliśmy z pełną odpowiedzialnością” – wyjaśnił burmistrz.

Po szczegółowym wyjaśnieniu uchwał i złożeniu informacji z działalności międzysesyjnej burmistrz poinformował o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, a Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.

Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały.

a. pierwsza dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Oprócz przeprowadzonych zmian kosmetycznych jej głównym celem było zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, by mógł prawidłowo funkcjonować i regulować zobowiązania wobec innych podmiotów,

b. celem kolejnej uchwały było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych,

c. jedną z najważniejszych uchwał było określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka.

Kolejne uchwały, które zostały podjęte przez radnych dotyczyły:

d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gostkowo, gmina Miejska Górka,

e. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka dla strefy przemysłowej – jak podkreślił burmistrz ten temat jest przedmiotem wielu dyskusji –  teren znajduje się przy drodze powiatowej wiodącej z Miejskiej Górki w kierunku Zakrzewa, za torem kolejowym. Obszar ten ma około 180 ha i prawie w 100% jest własnością Skarbu Państwa. Jak wyjaśnił burmistrz – „rezerwujemy go na działalność przemysłową”
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Uchwała ta dotyczyła gruntu o powierzchni 2,5 ha, których właścicielem jest w tej chwili gmina. „Jest to grunt o przeznaczeniu rolniczym, nie nadaje się na działalność inwestycyjną” – wyjaśniał burmistrz.
g. zaliczenia ulic w mieście Miejska Górka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
h. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce,
i. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miejska Górka, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Miejska Górka publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
j. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 
Po podjęciu wszystkich uchwał przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Następnie wszyscy radni udali się przed strażacką remizę, gdzie mogli zobaczyć otrzymany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy.