Opublikowano 17 października 2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W środę, 16 października w sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej. Poprowadził ją przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz Karol Skrzypczak złożył radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której przedstawił informacje dotyczące: zrealizowanych i bieżących zadań. Następnie omówił projekty uchwał.

Pierwsza w nich dotyczyła wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka. Ustawa Prawo Wodne obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nałożyła na Burmistrza obowiązek weryfikacji granic i obszaru aglomeracji, w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Do tej pory w skład aglomeracji wchodziły miejscowości: Miejska Górka, Karolinki, Niemarzyn, Dąbrowa, Sobiałkowo, częściowo Rozstępniewo i częściowo Gostkowo. Z uwagi na rozwój mieszkaniowy i plany wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zaistniała konieczność zaktualizowania jej obszaru i granic. Po przeprowadzonej weryfikacji (sprawdzeniu czy na 1 km sieci kanalizacyjnej przypada 120 mieszkańców) ustalono, że zachodzi potrzeba zmiany wielkości aglomeracji. Nowa obejmować będzie następujące miejscowości: Miejską Górkę, Karolinki, Niemarzyn, Dąbrowę, częściowo: Sobiałkowo, Rozstępniewo, Gostkowo, Roszkówko, Roszkowo i Zakrzewo. Po uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie można było podjąć uchwałę wyznaczającą nowy kształt aglomeracji Miejska Górka.

Kolejną uchwałą było zatwierdzenie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sobiałkowo. Plan Odnowy Miejscowości to niezbędny dokument, by ubiegać się o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zakończył XIII Sesję Rady Miejskiej w Miejskiej  Górce.