Opublikowano 21 czerwca 2019

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza - zdjęcie

Zasadniczym tematem IX Sesji, która odbyła się w środę, 19 czerwca 2019 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, było udzielenie Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się w tym roku od przedstawienia przez Burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie gminnym, Raportu o stanie Gminy Miejska Górka.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni nie podejmując debaty nad raportem udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowie absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami przez przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Golińskiego. Gerard Wawrzynek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył opinię Komisji z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Następnie Radni podjęli uchwały w sprawie:

- przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2019/2020”,

- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Po jednogłośnym podjęciu uchwał przewodniczący zakończył IX Sesję Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.