Opublikowano 29 maja 2020

Raport o stanie Gminy Miejska Górka 2019 r.

Raport o stanie Gminy Miejska Górka 2019 r. - zdjęcie

Rok 2020 jest kolejnym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miejskiej Górki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce  raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie Gminy Miejska Górka 2019 r. - pobierz

Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejska Górka 2019 r. - pobierz