jakość powietrza dofinansowanie
Opublikowano 05 stycznia 2021

OGŁOSZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie naborów kandydat

Ogłoszenie Nr 1/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2021.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na członków Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert realizowanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wskazane są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Miejska Górka, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie,

b) korzystają z pełni praw publicznych oraz są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności.

4. Zadaniem członka Komisji konkursowej jest:

a) opiniowanie ofert realizacji zadań p publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie

b) przygotowanie propozycji zlecenia organizacjom pozarządowym reailzacji zadań publicznych.

5. Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

6. Zgłoszenie do pracy w Komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.

7. Zgłoszenia prosimy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Sekretariat pok. Nr 23 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka do dnia 18 stycznia 2021 r.

8. W przypadku braku zgłoszeń na członków Komisji Konkursowej Burmistrz Miejskiej Górki powoła skład Komisji Konkursowej zgodnie z zapisami art.15 ust.2a, 2b i 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z zm.)

9. Komisja Konkursowa ma charakter opiniodawczy i zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Miejska Górka w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Załącznik do ogłoszenia Nr ....................
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 5 stycznia 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., 1057 z zm. )

Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:
 
Telefon kontaktowy:
 
E-mail:
 
Kandydat jest osobą wskazaną przez organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Wskazanie rodzaju zadania w której ma brać udział kandydat do Komisji Konkursowej

Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie:

I. Upowszechnianie kultury i sportu w śród młodzieży i osób dorosłych:

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby”

-zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych

II.  Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

- zadanie : „Organizowanie i promowanie turystyki”

III. Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególne na celu wzbogacania oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

- zadanie: „ Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”

IV. Działania na rzecz ochrony środowiska:

- zadanie: „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”

V. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

- zadane: „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych”

- ogłaszanych przez Burmistrza Miejskiej Górki.

Oświadczam, że:

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;

3) Zapoznałem się z zasadami udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w komisjach konkursowych powołanych do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

Data i czytelny podpis

kandydata na członka Komisji:

Zgłaszam ww. kandydata na członka Komisji konkursowej Gminy Miejska Górka jako wskazanego przez naszą organizację/podmiot*:

Pieczęć organizacji/podmiotu*

Podpisy członków Zarządu/ osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/podmiotu na zewnątrz:

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,

- listownie na adres: ul. Rynek nr 33, 63-910 Miejska Górka

- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonych przez Burmistrza Miejskiej Górki na rok 2020.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

• Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Prawo dostępu do danych osobowych,

- Prawo do sprostowania danych  osobowych i uzupełnienia danych,

- Prawo do usunięcia danych osobowych,

- Prawo ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,

- Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem

koniecznym do uwzględnienia kandydata wśród członków Komisji

Burmistrz 
Miejskiej Górki

Karol Skrzypczak