Opublikowano 13 listopada 2019

Nowe stawki podatków w Gminie Miejska Górka

Nowe stawki podatków w Gminie Miejska Górka - zdjęcie

Stawki podatku od nieruchomości w gminie Miejska Górka będą wyższe niż w poprzednich latach. To pierwsze podwyżki od 2011 roku. W głównej mierze wynikają ze wzrostu inflacji, zniesienia podatku PIT dla osób poniżej 26. roku życia, wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami czy wzrostu cen energii.

Na ostatniej sesji radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości. Obrady odbyły się 7 listopada w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Nowy podatek będzie obowiązywał od stycznia 2020 roku.

Gmina należy do samorządów, których stawki podatków były stabilne i utrzymywały się przez dwie kadencje na tym samym poziomie. Nie wpływał na nie wzrost inflacji czy wzrost dochodów gospodarstw domowych.

Podczas czwartkowej sesji rada w drodze uchwały określiła wysokość nowych stawek podatku od nieruchomości. „Nigdy ustalanie, szczególnie podnoszenie podatków, nie jest decyzją przyjemną. Każdy z nas chciałby, aby zachować je na niezmienionym poziomie, jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  stawki podatku ulegną zmianie. (…) Ostatnią regulację podatków od nieruchomości mieliśmy w 2011 roku. Przez osiem lat nie dokonywaliśmy żadnych zmian, dlatego mam nadzieję, że nowe stawki podatków lokalnych będą, tak, jak wcześniejsze obowiązywały co najmniej przez okres jednej kadencji” – podkreślał burmistrz podczas wystąpienia.

Wpływ na podwyżki podatków ma wiele czynników. W 2020 roku do budżetu gminy wpłynie mniej dochodów. Wynikać będzie to z: obniżenia stawki PIT z 18% na 17%, zwolnienia z PIT osób do 26. roku życia, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu i mniejszej kwoty subwencji ogólnej.

Wprowadzone przez Parlament zmiany przyniosą: wzrost kosztów finansowania oświaty, wzrost kosztów świadczonych usług publicznych, wzrost cen zakupu usług oraz materiałów, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami. Mniejsze wpływy do budżetu oraz wzrost kosztów znacznie “uszczupli” budżet gminy.

Obowiązujące od stycznia 2020 r. stawki w Gminie Miejska Górka:

Od gruntów:
 

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,85 zł od 1m2  powierzchni,

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi  jezior i zbiorników sztucznych -  4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1m2 powierzchni,

d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów  upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 3,15 zł od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2  powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  21,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

c)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,87  zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2 % ich wartości.