Opublikowano 02 lipca 2019

KOMUNIKAT - SUSZA 2019

KOMUNIKAT - SUSZA 2019 - zdjęcie

KOMUNIKAT

Burmistrz Miejskiej Górki informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W związku z opracowanym raportem, informujemy, że na terenie Gminy Miejska Górka stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla podanych niżej gatunków roślin uprawnych: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę (tylko na glebach I kategorii), zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy, truskawki, rośliny strączkowe, łąki (tylko na glebach I i II kategorii).

Wobec powyższego rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce na pok. nr 14-15.

 

Uwaga – we wniosku obowiązkowo  należy podać:

– dane producenta rolnego,

– rodzaj uprawy – wykazać należy wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie na terenie gminy Miejska Górka w 2019 r. zgodnie z wnioskiem obszarowym – dołączyć kopie (obowiązkowo należy podać uprawy, w których wystąpiły straty w plonie i również wszystkie uprawy, w których strat nie ma/ nie było, a występują/występowały 
w gospodarstwie w 2019 r.),

– powierzchnię uprawy (w ha),

– stopień szkód w %

– w  przypadku gdy w gospodarstwie rolnym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest towarowa produkcja zwierzęca, we wniosku należy wymienić średnią roczną produkcje 
w roku szkody ze względu na fakt, że  za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód 
w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.

– informację czy producent rolny zawarł umowę ubezpieczenia upraw rolnych lub umowę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich obejmującą ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich. Jeżeli TAK to w jakim zakresie, jaka powierzchnia upraw jest ubezpieczona i czy  producent rolny otrzymał już odszkodowanie.  Jeśli tak to w jakiej wysokości,

– informację o powierzchni gospodarstwa ogółem (w ha)

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie

  • kopię polisy ubezpieczeniowej na uprawy

 

 Sporządził:

 Jacek Stróżyk