jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 10 marca 2021

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! - zdjęcie

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Po raz pierwszy w historii samospis internetowy będzie obowiązkowy. Sprawdź, kto musi się spisać i dlaczego ?

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomimy dedykowaną infolinię spisową: 22 279 99 99

Cele przeprowadzenia NSP 2021:

zebranie informacji o liczbie ludności, gospodarstwach domowych, i rodzinach na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju,
analiza zmian demograficznych, społecznych i ekonomicznych, jakie zaszły na przestrzeni 10 lat,
wykonanie zobowią

zań Polski w zakresie dostarczania informacji innym niż EUROSTAT organizacjom międzynarodowym.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

osoby fizyczne, stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

NSP nie obejmuje:

szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków, ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych, lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

1.      Charakterystyka demograficzna osób:

1.      płeć;

2.      wiek;

3.      adres zamieszkania;

4.      stan cywilny;

5.      kraj urodzenia;

6.      kraj posiadanego obywatelstwa.

2.      Aktywność ekonomiczna osób:

1.      bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

2.      lokalizacja miejsca pracy;

3.      rodzaj działalności zakładu pracy;

4.      zawód wykonywany;

5.      status zatrudnienia;

6.      wymiar czasu pracy;

7.      rodzaj źródła utrzymania osób;

8.      rodzaje pobieranych świadczeń.

3.      Poziom wykształcenia.

4.      Niepełnosprawność:

1.      samoocena niepełnosprawności;

2.      prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

3.      stopień niepełnosprawności;

4.      grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5.      Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1.      okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

2.      miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

3.      miejsce zamieszkania rok przed spisem;

4.      fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

5.      rok przyjazdu /powrotu do Polski;

6.      miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

7.      kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6.      Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1.      narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

2.      język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

3.      wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

7.      Gospodarstwa domowe i rodziny:

1.      stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

2.      tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

8.      Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

1.      rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

2.      stan zamieszkania mieszkania;

3.      własność mieszkania;

4.      liczba osób w mieszkaniu;

5.      powierzchnia użytkowa mieszkania;

6.      liczba izb w mieszkaniu;

7.      wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

8.      rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

9.      tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

11. stan zamieszkania budynku;

12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

14. liczba izb w budynku;

15. własność budynku;

16. liczba mieszkań w budynku;

17. rok wybudowania budynku.