Opublikowano 12 listopada 2019

Inwentaryzacja folii i dotacje na usuwanie innych odpadów z działalności rolniczej

Inwentaryzacja folii i dotacje na usuwanie innych odpadów z działalności rolniczej - zdjęcie

Burmistrz Miejskiej Górki informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Miejska Górka wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne i zainteresowani sprawą mieszkańcy naszej gminy powinni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, w pokoju nr 14.

Sposób składania informacji:

Wypełniony druk będzie można złożyć osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, przesłać drogą elektroniczną na e-mail: urzad@miejska-gorka.pl lub wysłać pocztą tradycyjną do końca listopada 2019 r.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.