Opublikowano 06 lutego 2019

IV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

IV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W środę 30 stycznia br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej. Sesję przeprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński.

Burmistrz Karol Skrzypczak złożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w której przedstawił informacje dotyczące zrealizowanych i bieżących zadań – poinformował m.in. o złożeniu wniosku na dofinansowanie zakupu nowego auta dla OSP Miejska Górka, planowanych remontach dróg, sanitacji gminy, rewitalizacji miejskogóreckiego rynku czy zbliżającego się wydarzenia, jakim jest otwarcie hali widowiskowo-sportowej.

Burmistrz przekazał także radnym informacje o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2018 rok. 

Następnie podjęto następujące uchwały:

a)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2019 -2024,

b)      uchwały budżetowej na rok 2019,

c)      w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejska Górka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

d)     szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji,

e)      uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,

f)       zmiany uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejska Górka,

g)      ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

h)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

i)        nadania imienia hali widowiskowo - sportowej w Miejskiej Górce,

j)        wyznaczenia drugiego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Miejska Górka w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”,

k)      wyboru przedstawiciela Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”.

Po jednogłośnym przegłosowaniu wszystkich uchwał, Przewodniczący Rady zakończył obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.