jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 26 października 2021

Granty na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Granty na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. - zdjęcie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło nabór wniosków dla gmin w konkursie grantowym  „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

W programie można uzyskać środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

W Gminie Miejska Górka PPGR funkcjonowały w miejscowościach: Gostkowo, Roszkówko, Zakrzewo, Zmysłowo.

Do wydatków kwalifikowanych należy zakup:

·         nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

·          ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

·         usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W ramach grantu wsparcie mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

·         są uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (za wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych i studentów);

·         zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

·         są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracownika zlikwidowanego PPGR, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

·         nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Wskazane jest, aby fakt zatrudnienia w danych PPGR potwierdzić dokumentami (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, RP-7, zaświadczenie o zatrudnieniu).

Powyższe wynika z faktu zobowiązania gminy do zweryfikowania oświadczeń w zakresie ich poprawności oraz uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie.

Na każde dziecko w rodzinie składa się osobne oświadczenie.

Wymagane dokumenty:

·         oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów z niepełno sprawnościami);

·         oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (dotyczy uczniów pełnoletnich);

·       oświadczenie dotyczące oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług
dostępu do Internetu;

·       dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PPGR.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka, pok. 23 (1 piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu).

Oświadczenia będą podstawą do złożenia przez Gminę Miejska Górka wniosku w konkursie grantowym.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Miejska Górka do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych  w oświadczeniu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr