jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 05 lutego 2021

Budżetowa Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Budżetowa Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

28 stycznia 2021 r. odbyła się  XXIV Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. W czasie obrad Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na 2021 rok oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała tegoroczny budżet naszej gminy. Sesja odbyła się w miejskogóreckiej Hali Widowiskowo-Sportowej z uwzględnieniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Jeżeli chodzi o dochody Gminy Miejska Górka to ustalono je na poziomie ponad 50 milionów złotych, wydatki opiewać będą na kwotę przeszło 52 milionów złotych.

Ponad 6 mln zł na inwestycje zakłada projekt miejskogóreckiego budżetu na 2021 r. Do najważniejszych będą należały: budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa. W dalszym ciągu realizowane będą takie zadania jak: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo oraz rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala.
Oprócz kwestii finansowych ważnym punktem obrad były podjęte uchwały dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka, a także przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

Elementem kończącym sesję było przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2020 r. przez jej przewodniczącego – Gerarda Wawrzynka oraz sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej przez przewodniczącą komisji – Marię Janiak.